Quỹ hỗ trợ cộng đồng phi tập trung

Tổng quỹ cộng đồng

{{ safe(contract.balance.toLocaleString()) }} trx

Tổng quỹ cộng đồng

{{ safe(contract.balance.toLocaleString()) }} trx

Kiếm 1% / ngày cho đến khi bạn đạt 310%,
Quỹ cộng đồng phi tập trung, không có chủ sở hữu, cộng đồng công bằng

Kiếm 1% / ngày cho đến khi bạn đạt 310%

Quỹ cộng đồng phi tập trung, không có chủ sở hữu, cộng đồng công bằng

BẮT ĐẦU THAM GIA

số dư trong ví của bạn

{{user.balance}} TRX

tối thiểu: 500TRX
TRX


THÔNG TIN HỢP ĐỒNG THÔNG MINH

Thu nhập khả dụng để RÚT TIỀN

{{ safe((user.payout + user.direct_bonus + user.match_bonus + user.pool_bonus).toLocaleString()) }} TRX

Đếm ngược Thu nhập Tiếp theo
00:00:00
Còn lại 310% Giới hạn Thu nhập
{{ safe(Math.max(0, (user.deposit_amount * 3.1 - user.payouts)).toLocaleString()) }} TRX
Thu nhập hàng ngày 1%
{{ safe(user.payout.toLocaleString()) }} TRX
THỐNG KÊ CÁ NHÂN
Tổng số tiền đã gửi
{{safe(user.total_deposits.toLocaleString())}} TRX
Tổng số tiền đã nhận
{{safe(user.total_payouts.toLocaleString())}} TRX
Thu nhập Giới thiệu Trực tiếp
{{ safe(user.direct_bonus.toLocaleString()) }} TRX
Tiền thưởng phù hợp
{{ safe(user.match_bonus.toLocaleString()) }} TRX
Phần thưởng Nhà tài trợ Hàng đầu
{{ safe(user.pool_bonus.toLocaleString()) }} TRX
Thu nhập được rút về ví
{{ safe(user.payouts.toLocaleString()) }} TRX
THỐNG KÊ HỢP ĐỒNG THÔNG MINH
Địa chỉ Hợp đồng Thông minh
{{contract_address.substr(0, 10) }}...
Tổng số tiền gửi TRX mọi lúc
{{ safe(contract.total_deposited.toLocaleString()) }} TRX
Số tiền Thành viên rút
{{ safe(contract.total_withdraw.toLocaleString()) }} TRX
Số tiền trong Nhóm hàng ngày
{{ safe(contract.pool_balance.toLocaleString()) }} TRX
Đếm ngược hồ bơi hàng ngày
00:00:00
Số tiền Tối đa Từ Liên kết Giới thiệu Hàng đầu
{{ safe(contract.pool_lider.toLocaleString()) }} TRX
Được giới thiệu bởi
{{ (user.upline).substr(0, 10) }}...---

thu nhập từ giới thiệu của bạn

liên kết giới thiệu của bạn

tổng số lượt giới thiệu: {{safe(user.referrals)}}

Tổng số tiền gửi giới thiệu trực tiếp: {{safe(user.total_directdeposit)}}

Tổng số Đối tác: {{safe(user.total_structure)}}

Tổng Doanh thu của Đội: {{safe(user.total_team)}}

Tổng số người tham gia cộng đồng: {{safe(contract.total_users)}}

MEGATRUST PLATFORM SERVICES

  • Sắp có
  • Sắp có
  • Sắp có
  • Sắp có
  • Sắp có